Januari 2021

ALGEMENE VOORWAARDEN  GP Drones V.O.F.

kantoorhoudende te 7761 CG Schoonebeek (Nederland), Norbruislaan 3, ingeschreven in het register gehouden door de Kamer van Koophandel onder inschrijvingsnummer 78759129 hanteert de navolgende algemene voorwaarden:

Artikel 1: Definities

 • In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 • GP Drones VOF, hierna GP Drones: De ondernemer die bedrijfsmatig onbemande luchtvaartuigen (drones) inzet, adviseert op het gebied van wetgeving en vergunningen ten aanzien van onbemande luchtvaart, software gebruikt voor het beheer van vliegoperaties met drones en software gebruikt voor inspecties
 • Aanbieding: Iedere offerte van GP Drones betreffende het verkopen en/of leveren van producten en/of diensten.
 • Overeenkomst: Ieder verkoop- en leveringscontract dan wel overeenkomst tot opdracht welk tussen opdrachtgever en GP Drones tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van het contract, niet zijnde een aanbieding.
 • Producten en diensten: Alle zaken die het onderwerp zijn van een overeenkomst tussen opdrachtgever en GP Drones.
 • Voorwaarden: Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.
 • Opdrachtgever / wederpartij: Degene die met GP Drones een overeenkomst is aangegaan dan wel degene die een aanbieding in de zin van lid 2 heeft aangevraagd of ontvangen.
 • Opdracht: Iedere opdracht tot het verrichten van de werkzaamheden zoals bedoeld in lid 1 van de opdrachtgever aan GP Drones.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1        Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op, en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door GP Drones, te leveren producten en/of diensten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

 • Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met GP Drones waarbij voor de uitvoering derden dienen te worden betrokken.
 • Indien naast deze voorwaarden nog andere voorwaarden van toepassing zijn, prevaleren ingeval van tegenstrijdigheid deze algemene voorwaarden.
 • Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 • De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn, of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. GP Drones en wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
 • Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden wordt geregeld of indien er onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen binnen deze algemene voorwaarden, dan dient de deze situatie te worden beoordeeld of worden uitgelegd naar de geest van de algemene voorwaarden.
 • Deze algemene voorwaarden worden voorafgaand aan de overeenkomst nadrukkelijk bekend gemaakt aan de opdrachtgever en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van GP Drones.

Artikel 3. Offertes, Aanbiedingen, Overeenkomsten

  • Alle door GP Drones uitgebrachte aanbiedingen dan wel offertes gelden gedurende 30 dagen na dagtekening van de aanbieding dan wel offerte, tenzij er uitdrukkelijk en schriftelijk een andere termijn voor aanvaarding is vastgelegd.
  • De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
  • Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. GP Drones is in deze gevallen op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige vorm van (schade)vergoeding.
  • Een offerte of aanbieding vervalt eveneens indien het product waarop de offerte of aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar blijkt bij de leveranciers van GP Drones. GP Drones is in deze gevallen op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige vorm van (schade)vergoeding.
  • Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes en overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals afbeeldingen, tekeningen, maten en kleuren en daarnaast de eigenschappen van eventueel verstrekte samples strekken slechts ter indicatie. Geringe afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van GP Drones.
  • GP Drones kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen of offertes van GP Drones ontheffen haar dan ook van de nakomingsplicht en /of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na totstandkoming van de overeenkomst.
  • Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte of aanbieding opgenomen aanbod dan is GP Drones daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij GP Drones dit anders aangeeft.
  • Een samengestelde prijsopgave verplicht GP Drones niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
  • Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
  • In de offerte/overeenkomst wordt tenminste het navolgende vastgelegd: - naam van de opdrachtgever;  - datum van de overeenkomst/offerte  - omschrijving van de opdracht met inhoud van productomschrijving  - kwaliteit- kwantiteitsomschrijving  - de geraamde datum van levering/uitvoering;  - de hoogte van een eventuele borgsom;  - het van toepassing zijn van deze algemene voorwaarden;  - eventuele bijzondere voorwaarden;  - termijnen en wijzen van betaling.
  • De overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer komst enkel tot stand na schriftelijke bevestiging van GP Drones.

Artikel 4. Prijzen

 • Alle prijzen zoals vermeld in de overeenkomst zijn in euro’s en zijn exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Eventuele extra kosten zoals reis- en verblijf-,verzend- en administratiekosten zijn niet in de prijs inbegrepen en zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen.
 • De in de aanbiedingen of offertes van GP Drones weergegeven bedragen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen en andere voor het prijspeil relevante factoren. De prijzen zoals GP Drones deze in haar brochures dan wel op haar website of anderszins kenbaar heeft gemaakt, kunnen te allen tijden gewijzigd worden. Indien na de (order)bevestiging één of meerdere van deze factoren wijzigen, is GP Drones gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. Indien krachtens de onderhavige bepaling tot prijsverhoging wordt overgegaan, en de verhoging bedraagt meer dan 10% van het totale overeengekomen bedrag, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst binnen acht dagen nadat zij bekend is of kon zijn met de prijsverhoging schriftelijk te ontbinden, tenzij de verhoging van de prijs voortvloeit uit de bevoegdheid of verplichting ingevolgde de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen etc. of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 • De opdrachtgever en GP Drones kunnen schriftelijk overeenkomen dat de door de opdrachtgever verschuldigde aanneemsom in deeltermijnen aan GP Drones zal worden voldaan.

Artikel 5. Uitvoering en wijziging van de overeenkomst, leveringstermijn

 • De overeenkomst tussen GP Drones en de wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 • GP Drones heeft het recht om voor de uitvoering van de overeenkomst bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 • GP Drones is gerechtigd om, indien noodzakelijk, de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. GP Drones zal de wederpartij hierover voorafgaand informeren. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan GP Drones de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 • Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan dan wel een nieuwe overeenkomst opstellen. Indien de aard, de omvang of de inhoud van de overeenkomst wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dit consequenties hebben voor hetgeen is overeengekomen. Het oorspronkelijk overeengekomen bedrag kan worden verhoogd of verlaagd. GP Drones zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging in de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder inbegrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 • Zonder daarmee in gebreke te komen ten aanzien van de oorspronkelijke overeenkomst kan GP Drones een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolgen zou kunnen hebben.
 • Bij wijzigingen van de overeenkomst, daaronder inbegrepen een aanvulling, is GP Drones gerechtigd daar pas uitvoering aan te geven nadat de wederpartij akkoord is gegaan met de voor de vernieuwde voorwaarden waaronder eveneens de prijs, tijdstip van uitvoering/levering. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie op van GP Drones en is voor de wederpartij geen grond om de overeenkomst te ontbinden dan wel te vernietigen.
 • De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen, offertes, overeenkomsten of anderszins wordt door GP Drones steeds zoveel mogelijk in acht genomen, doch zijn niet bindend. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de wederpartij GP Drones derhalve eerst schriftelijk in gebreke te stellen. GP Drones dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 • GP Drones kan door de opdrachtgever, bij niet tijdige nakoming en voor zover deze niet nakoming GP Drones te kwader trouw kan worden toegerekend, na het geven van een redelijke termijn tot nakoming en nadien een ingebrekestelling, enkel aansprakelijk worden gesteld voor directe schade welke uit dit verzuim voortvloeit.
 • Indien GP Drones gegevens behoeft van de wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de wederpartij deze juist en volledig ter beschikking heeft gesteld aan GP Drones.
 • Levering dan wel aanleg van de goederen zal plaatsvinden ter locatie van hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in de overeenkomst tot opdracht. Indien er geen locatie is benoemd, zal de levering geschieden ten kantore van GP Drones. De wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is GP Drones gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de wederpartij.
 • Als aflevering geldt het aanbieden van de goederen door GP Drones, ook indien de opdrachtgever de goederen niet in ontvangst heeft genomen waarbij de termijnen van onder meer artikel 10 zullen aanvangen.
 • Indien partijen zijn overeengekomen dat levering dan wel uitvoering zal plaatsvinden op een locatie buiten de vestiging van GP Drones, komt het transport naar de overeengekomen locatie voor rekening en risico van de opdrachtgever. Een en ander geldt eveneens voor het lossen van goederen.
 • GP Drones bepaalt de wijze van transport van de goederen, doch de uitvoering van de transport is voor rekening en risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever kan specifieke aanwijzingen geven ten aanzien tot de wijze van transport.
 • GP Drones is onder geen enkele omstandigheden aansprakelijk voor schade welke is toegebracht aan de opdrachtgever dan wel aan derden ten tijde dan wel ten gevolge van de aflevering van de producten.
 • Indien de wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens GP Drones gehouden is, dan is de wederpartij aansprakelijk voor alle schade en kosten aan de zijde van GP Drones die daardoor direct of indirect is ontstaan.
 • In geval dat GP Drones ten gevolge van weers- en andere locatie gebonden omstandigheden niet op de overeengekomen termijn haar werkzaamheden kan uitvoeren dan wel goederen kan leveren, zal deze termijn worden opgeschoven naar een nieuwe termijn. GP Drones zal aan de opdrachtgever na beëindiging van de omstandigheden onverwijld een nieuwe leverdatum kenbaar maken. GP Drones is onder geen enkele omstandigheden aansprakelijk voor schade welke is ontstaan door vertraging dan wel annulering ten gevolge van zulk soort omstandigheden.
 • GP Drones kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld indien haar niet nakoming dan wel vertraagde nakoming door toedoen van derden ontstaat. Hiertoe worden onder andere doch niet limitatief overheidsinstanties en leveranciers gerekend.

Artikel 6. Betaling

 • Betaling van de facturen van GP Drones dient te geschieden binnen de overeengekomen termijn(en), doch uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is aangegeven door GP Drones. De wederpartij is niet gerechtigd om enige vordering op GP Drones te verrekenen met de door GP Drones in rekening gebrachte bedragen.
 • GP Drones is ten allen tijde gerechtigd zekerheid in de vorm van aanbetaling, waarborg of bankgarantie te bedingen ten aanzien van haar vordering, waarbij voornoemde zekerheidsstellingen niet limitatief zijn.
 • Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door GP Drones aangewezen bank- of girorekening. GP Drones heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door GP Drones, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door GP Drones is ontvangen. Indien de vooruitbetaling zou worden geweigerd, is GP Drones bevoegd de overeenkomst te ontbinden en is de wederpartij aansprakelijk voor de daaruit voor GP Drones voortvloeiende schade.
 • Zodra de in het eerste lid gegeven termijn is overschreden, is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, waarna de opdrachtgever 1 % rente per maand of indien hoger de wettelijke rente is verschuldigd over het volledige factuurbedrag. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. De opdrachtgever is tevens alle buitengerechtelijke kosten van invordering verschuldigd. Deze kosten bedragen 15% over de hoofdsom met een minimum van € 40,00. Deze worden als volgt conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke Incassokosten (BIK) berekend: - over de eerste Euro 2.500,- 15% met minimum van € 40,-  - over de volgende Euro 2.500,- 10%  - over de volgende Euro 5.000,- 5%  - over de volgende Euro 190.000,- 1%  - over het meerdere boven de Euro 200.000,- 0,5% met maximum van €6.775,-
 • Alle kosten van inning (waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte, door wie dan ook verleend) komen geheel voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten van GP Drones, te berekenen over het te incasseren bedrag, worden met een minimum van € 40,- vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom. Deze kosten zullen, zodra door GP Drones rechtsbijstand is ingeroepen resp. de vordering te incasso uit handen is gegeven, zonder enig bewijs in rekening worden gebracht en door de wederpartij verschuldigd zijn. Het voorgaande laat onverlet het recht van GP Drones om hogere kosten in rekening te brengen indien hetgeen op basis van de percentages is berekend, niet kostendekkend is.
 • Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken eerst tot vermindering van alle verschuldigde kosten, vervolgens van de verschuldigde rente en dan van de opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 • De wederpartij dient de factuur nauwgezet te controleren. Bezwaren inzake (de hoogte) van de factuur, dienen binnen tien dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan GP Drones kenbaar te worden gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn heeft de wederpartij (eventuele) rechten terzake verloren.
 • Onverminderd het bepaalde in voorgaande leden is GP Drones gerechtigd om van de opdrachtgever volledige schadevergoeding te vorderen indien de opdrachtgever niet voldoet aan de verplichtingen uit de overeenkomst.
 • GP Drones kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. GP Drones kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opgevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 • Indien GP Drones en de opdrachtgever zijn overeengekomen dat (deel)betalingen van de producten of diensten uiterlijk vòòr of op de overeengekomen termijn van levering dan wel uitvoering zal plaatsvinden, kan deze betalingsverplichting door geen enkele reden worden opgeschort door de opdrachtgever.

Artikel 7. Opschorting, ontbinding en tussentijdse annulering van de overeenkomst

 • GP Drones is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden in de volgende gevallen: - De wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;  - Na het sluiten van de overeenkomst GP Drones ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;  - De wederpartij bij het sluiten van de overeenkomt verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;  - Indien de door de vertraging aan de zijde van de wederpartij niet langer van GP Drones kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijke voorwaarden zal nakomen;  - Indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van GP Drones kan worden gevergd.
 • Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van GP Drones op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien GP Drones de nakoming van haar verplichtingen opschort, behoudt zij onverminderd haar aanspraken welke voortvloeien uit de wet en overeenkomst.
 • Indien GP Drones tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten.
 • Indien de ontbinding aan de wederpartij toerekenbaar is, is GP Drones gerechtigd om een vergoeding van de schade te vorderen, waaronder inbegrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 • De wederpartij wordt geacht in verzuim te zijn indien deze enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, alsmede indien de wederpartij niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om binnen een gestelde termijn alsnog volledig na te komen.
 • In het geval van verzuim van de wederpartij is GP Drones gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de wederpartij en/of het door de wederpartij eventueel aan GP Drones verschuldigde bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of het eigendomsvoorbehoud in te roepen.
 • In geval van wanprestatie door de wederpartij, is deze jegens GP Drones verplicht tot verlening van een schadevergoeding of schadeloosstelling.
 • In geval van liquidatie, van (aanvragen van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging, indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven, ten laste van de wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het GP Drones vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van GP Drones op de wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 • Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door GP Drones, zal GP Drones in overleg met de wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de wederpartij toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor GP Drones extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de wederpartij in rekening gebracht. De wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij GP Drones anders aangeeft.
 • Indien de wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele kosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de wederpartij in rekening worden gebracht.

Artikel 8. Overmacht

 • GP Drones is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 • Onder het begrip ‘overmacht’ wordt in ieder geval verstaan: onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van GP Drones zijn ontstaan zoals o.a. doch niet limitatief, weersomstandigheden, een ernstige storing in het bedrijf, stakingen, oorlog, vertragingen in het transport en vertraagde of foutieve levering van zaken, materialen of onderdelen door derden waaronder begrepen toeleveringsbedrijven van GP Drones.
 • GP Drones is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht, kan GP Drones de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 • Indien GP Drones bij het intreden van overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan de verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst betreft.
 • In geval dat GP Drones om reden van weers- en andere locatie gebonden omstandigheden haar werkzaamheden dan wel leveringen niet op de overeengekomen termijn kan aanvangen dan wel voortzetten, heeft de wederpartij geen recht op enige vorm van (schade)vergoeding uit welke hoofde dan ook. Ook indien er tussen partijen een fatale termijn is overeengekomen, welke ten gevolge van deze omstandigheden niet kan worden behaald, is er door de opdrachtgever geen enkele vorm van verhaal van (schade)vergoeding mogelijk ten aanzien van GP Drones.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud, vuistpand

 • Alle door GP Drones te leveren en geleverde producten blijven onder alle omstandigheden eigendom van GP Drones, zolang de wederpartij enige vordering van GP Drones niet heeft voldaan, doch wel voor rekening en risico van de wederpartij.
 • GP Drones vestigt middels deze algemene voorwaarden een vuistpand op de door haar afgeleverde goederen welke nog niet in eigendom aan de wederpartij zijn overgedragen.
 • De wederpartij is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten, zolang het eigendom daarvan niet op haar is overgegaan, aan derden te verpanden, anderszins te bezwaren of geheel of gedeeltelijke over te dragen.
 • De wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van haar verwacht mag worden om de eigendomsrechten van GP Drones veilig te stellen.
 • Indien de wederpartij met de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens GP Drones te kort schiet of GP Drones goede grond heeft te vrezen dat de wederpartij in die verplichtingen tekort zal schieten, is GP Drones gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten terug te nemen. De wederpartij zal GP Drones te allen tijde toegang verlenen tot haar terrein(en) of gebouw(en) ter inspectie van de producten en/of ter terugname van de goederen. Na terugname zal aan de wederpartij worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijke koopsom verminderd met de kosten welke zijn ontstaan door de terugname.
 • Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de wederpartij verplicht GP Drones daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Artikel 10. Garanties, reclamaties en verjaringstermijn

 • De wederpartij is gehouden het geleverde grondig te onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld resp. de werkzaamheden worden uitgevoerd. Hierbij dient de opdrachtgever na te gaan of de juiste zaken in de juiste hoeveelheden en in de juiste staat zijn geleverd. Daarnaast dient de opdrachtgever vast te stellen of de geleverde zaken dan wel uitgevoerde werkzaamheden voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen dan wel aan de eisen die gesteld mogen worden voor normaal gebruik dan wel handelsdoeleinden.
 • Indien het gebrek op een later moment wordt gemeld, dan komt de wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 • Onverminderd de verplichtingen van GP Drones zullen, indien en voor zover er ten aanzien van de te leveren producten dan wel uit te voeren werkzaamheden niet uitdrukkelijke anderszins schriftelijk is overeengekomen, geringe afwijkingen in maat, kleur, oppervlakte, structuur en andere geconstateerde kleinschalige afwijkingen, geen reden tot afkeuring zijn.
 • In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens GP Drones en de door GP Drones bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derde, één jaar.
 • Voor de door GP Drones geleverde doch door haar van derden betrokken diensten, zaken en/of grondstoffen geldt het in de vorige leden bepaalde slechts voor zover en in die mate waarin de derde leverancier van die diensten, zaken en/of grondstoffen aan GP Drones garantie heeft gegeven.
 • Reclamaties te zake van de hoogte van de door GP Drones verzonden facturen dienen binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk te worden gemeld, welke termijn als vervaltermijn te gelden heeft.
 • Onverminderd een tijdige reclamatie van de opdrachtgever, blijft de verplichting tot betaling en afname van geplaatste orders bestaan.
 • Voor zover herstel dan wel vervanging onmogelijk zou zijn, wordt de overeenkomst geacht te zijn ontbonden. Ter zake van klachten ten aanzien van gebreken als in dit artikel bedoeld, is GP Drones nimmer tot enige vorm van schadevergoeding gehouden.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 • GP Drones is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de wederpartij heeft geleden, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van GP Drones.
 • GP Drones is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat GP Drones is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledig informatie en/of gegevens.
 • De totale aansprakelijkheid van GP Drones zal in alle gevallen slechts zijn beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het totale door GP Drones aan de wederpartij te betalen bedrag uit hoofde van eventuele ongedaanmakingsverplichtingen en vergoeding van schade nimmer meer zal bedragen dan maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW).
 • De aansprakelijkheid van GP Drones is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
 • GP Drones is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 • GP Drones is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover de wederpartij zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.
 • De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van GP Drones of zijn leidinggevenden.
 • Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat over op de wederpartij op het moment waarop de zaken aan de wederpartij in de macht van de wederpartij worden gebracht.
 • De wederpartij vrijwaart GP Drones voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan GP Drones toerekenbaar is.
 • Indien GP Drones uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de wederpartij gehouden GP Drones zowel binnen als buiten rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dan van hem in dat geval verwacht mag worden. Indien de wederpartij in gebreke blijft in het nemen van de maatregelen, dan is GP Drones, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van GP Drones en derden daardoor ontstaan, komen voor rekening en risico van de wederpartij.
 • GP Drones is ten aanzien van in opdracht van haar door derden verrichte werkzaamheden op gelijke wijze aansprakelijk als voor werkzaamheden door haar eigen werknemers verricht, tenzij de aansprakelijkheid het gevolg is van opzet of grove schuld van de derde.
 • De opdrachtgever is aansprakelijk voor het tijdig aanvragen en verkrijgen van alle benodigde vergunningen dan wel vereisten. De opdrachtgever vrijwaart GP Drones voor iedere vorm van aansprakelijkheid ten aanzien hiervan. Indien partijen reeds een overeenkomst hebben gesloten en er onverhoopt geen geldige vergunningen dan wel goedkeuringen zijn verkregen door de opdrachtgever, zullen alle ontstane kosten door GP Drones alsook schadevergoedingen op de opdrachtgever verhaald worden.
 • Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade ten gevolge van verlies, diefstal, brand of beschadigingen van de zaken, machines, gereedschappen en materialen van opdrachtnemer zodra deze zich op het werk bevinden, een en ander voor zover niet te wijten aan een opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming.

Artikel 12. Intellectueel eigendom

 • Alle intellectuele eigendomsrechten in documenten (zoals operationele handboeken, risico analyses of standaard scenario’s), tekeningen, schetsen, schema's, monsters, modellen, software e.d. die door GP Drones worden gehanteerd blijven, ook indien zij aan de wederpartij ter hand worden gesteld, geestelijk en/of fysiek eigendom van GP Drones en mogen derhalve, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van GP Drones, voor geen ander doel dan uitvoering van de overeenkomst tussen GP Drones en de wederpartij gebruikt te worden.
 • Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden producten van GP Drones, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
 • Het is de opdrachtgever niet toegestaan producten van GP Drones aan derden ter hand te stellen.
 • Onverminderd hetgeen bepaald in dit artikel is de opdrachtgever gerechtigd producten van GP Drones die naar hun aard daartoe bestemd zijn, zoals (standaard) contracten en offertes, voor eigen gebruik te verveelvoudigen.
 • Het gebruiksrecht gaat in nadat de overeenkomst tussen partijen of betaling vanuit de opdrachtgever heeft plaatsgevonden en aan de overige op de opdrachtgever rustende verplichtingen zijn voldaan.
 • Het is de opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten, merken en handelsnamen uit hetgeen door GP Drones geleverd is, te wijzigen, dan wel door een derde dergelijke verhandelingen te laten verrichten.
 • GP Drones behoudt zich de overige rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. GP Drones heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst zijde toegenomen kennis en data (o.a. foto’s en video’s) ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.
 • De wederpartij vrijwaart GP Drones voor aanspraken van derden, te zake van goederen afkomstig van GP Drones, betreffende intellectuele eigendomsrechten.

 

 

Artikel 13. Aanneming van werk / diensten

 • Voor de uitvoering van een overeenkomst ten aanzien van aanneming van werk, is bepalend de omschrijving daarvan in de schriftelijke bevestiging van de overeenkomst welke de opdrachtnemer aan de opdrachtgever heeft verzonden.
 • GP Drones zal de uitvoering van de werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 • De aanvang en duur van de werkzaamheden worden in de overeenkomst tussen partijen vastgelegd.
 • Alle bepalingen uit deze algemene voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing op de bepalingen ten aanzien van aanneming van werk.
 • Indien de zaken omschreven in artikel 12.1 afwijken van een technische omschrijving, prevaleert de technische omschrijving.
 • De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan GP Drones aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, tijdig aan GP Drones worden verstrekt. Indien de gegevens niet (tijdig) zijn verstrekt, heeft GP Drones het recht om de uitvoering op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.
 • Het werk wordt in de navolgende gevallen als opgeleverd beschouwd: - Zodra GP Drones de opdrachtgever schriftelijk dan wel mondeling van de voltooiing van het werk in kennis heeft gesteld en de opdrachtgever het werk heeft aanvaard;  - Na verloop van acht dagen nadat GP Drones de opdrachtgever schriftelijk of mondeling van de voltooiing van het werk in kennis heeft gesteld en de opdrachtgever heeft nagelaten om het werk in de tussentijd te keuren;  - Bij de ingebruikneming van het werk, met dien verstande dat bij ingebruikneming van een gedeelte van het werk, het betreffende gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.
 • Indien is overeengekomen dat de werkzaamheden in fasen zullen worden uitgevoerd, kan GP Drones de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever het voltooide gedeelte van het werk heeft goedgekeurd.
 • GP Drones is, tenzij dwingendrechtelijk anderszins is bepaald, nimmer aansprakelijk voor enige andere door de opdrachtgever of derden geleden schade.
 • Eventuele garantie-aanspraken komen te vervallen indien: a) Aan het uitgevoerde werk zwaardere eisen zijn gesteld dan GP Drones bij de totstandkoming van de overeenkomst bekend waren;  b) Aan het uitgevoerde werk zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GP Drones door de opdrachtgever of derden reparaties of andere werkzaamheden zijn verricht, dan wel voorzieningen aangebracht;  c) Het uitgevoerde werk niet op de bestemde wijze is gebruikt.
 • De aansprakelijkheid van GP Drones voor kosten van herstel is gelimiteerd tot het bedrag waarvoor GP Drones het werk heeft aangenomen. Voor zover de aan herstel verbonden kosten dit bedrag mochten overschrijden komen deze meerkosten derhalve voor rekening van de opdrachtgever, die GP Drones tevens vrijwaart voor eventuele aanspraken van derden ter zake van de uitvoering van het werk.
 • Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade welke veroorzaakt wordt door zijn aanwijzingen en instructies.
 • Drones zal de geldende wet- en regelgeving steeds nauwlettend in acht nemen bij het uitvoeren van al haar werkzaamheden en de opdrachtgever hieromtrent adviseren en informeren. Opdrachtgever is ondanks de informatievoorziening en advisering van GP Drones eindverantwoordelijk voor de naleving van alle wet- en regelgeving. GP Drones is dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade welke is ontstaan door onjuiste of ontoereikende adviezen van GP Drones op dit gebied.
 • GP Drones zal ten aanzien van de door haar beschikbaar gestelde software op geen enkele wijze aansprakelijk kunnen worden gesteld voor onjuiste- dan wel niet-naleving van geldende wet- en regelgeving. Opdrachtgever blijft ten alle tijden eindverantwoordelijk voor deze naleving. GP Drones kan in geval van software voorziening evenmin aansprakelijk worden gesteld voor foutieve informatievoorzieningen dan wel verlies van data van de gebruiker of (indirecte) schade door niet-werkende software.
 • Alle in het kader van de geldende wetgeving en regelgeving voor het werk benodigde verklaringen en vergunningen dienen door de wederpartij te worden aangevraagd en verkregen. GP Drones kan ten aanzien van de (te verkrijgen) vergunningen nimmer aansprakelijk worden gesteld.

 

Artikel 14. Geschillen en toepasselijk recht

 • Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 • Op een met GP Drones gesloten overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 • Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op de overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin GP Drones ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst is gevestigd, tenzij dwingend recht anders voorschrijft.
 • Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter, nadat zij zicht tot het uiterste hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.
 • Voor zover niet anders uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen vervallen alle rechtsvorderingen waartoe deze algemene voorwaarden de wederpartij aanleiding geven door het verloop van een jaar sedert levering- dan wel uitvoerdatum.

Artikel 15. Algemene voorwaarden

 • Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Zwolle.
 • Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking.
 • De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.